O NAS!


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym wspierającym działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznacza się na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.), w szczególności na: współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w wyniku narastającego zapotrzebaowania na placówki aktywizacji zawodowej powołała w 2002r. nasz Warsztat. Początkowo funkcjonowały trzy pracownie a z kolejnymi latami Warsztat powiększył się do obecnego stanu. Podstawowym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja lecznicza, psychologiczna oraz zawodowo-społeczna jego uczestników. Warsztat jest placówką dla osób niepełnosprawnych, u których najefektywniejszą formą terapi jest "terapia zajęciowa", realizowana poprzez indywidualnie dobrany program z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej oraz terapii poprzez pracę i sztukę. Uczestnicy maja zapewnioną opiekę wysoko kwalifikowanej kadry terapeutów, których celem jest osiągnięcie maksymalnej poprawy sprawności fizycznej i psychicznej uczestnika.

Nasz Warsztat posiada:
- pracownię kulinarno-samoobsługową
- pracownię poligraficzno - biurową
- pracownię sztuki użytkowej
- pracownię plastyczną
- pracownię umiejętności społecznych
- pracownię ceramiczną
- pracownię komputerową

Sentencje

  • “Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania.”
    Konfucjusz,
    Director
  • “Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.”
    Konfucjusz,
    Filozof